Stadgar

 

S T A D G A R

Antagna vid konstituerande årsmöte (per capsulam) för Föreningen tvistlösning i domstol den 12 maj 2021

 

§ 1

Namn

Föreningens namn är Föreningen tvistlösning i domstol (TiD) (härefter ”Föreningen”).

§ 2

Säte m m

Föreningen har sitt säte i Stockholms kommun.

Föreningens verksamhetsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31 december.

§ 3

Syfte och verksamhet

Föreningen är en ideell förening för jurister som har ett intresse av att främja och utveckla hanteringen av kommersiella tvister i domstol i Sverige. Föreningen har som ändamål att verka för en effektiv och rättssäker handläggning av kommersiella tvister i domstol i Sverige genom att öka intresset för och kunskaperna om dessa domstolstvister. Föreningens verksamhet ska bedrivas med nära kontakter till universiteteten, domstolarna, lagstiftaren och främja erfarenhetsutbyte och kompetensöverföring mellan målgrupperna ombud, domstolar, universitet och lagstiftare. Föreningen ska ha som målsättning att åtnjuta ett stort förtroende bland sina målgrupper samt besitta hög kompetens och erfarenhet i de frågor Föreningen driver.

Föreningen kan främja sitt ändamål genom att exempelvis arrangera föreläsningar, seminarier, konferenser m.m. samt i särskilda fall driva specifika frågor gentemot lagstiftare och domstolar.

Verksamheten finansieras genom medlemsavgift samt i förekommande fall även sponsring och mötesspecifika avgifter.

§ 4

Medlemskap

Medlem i Föreningen ska ha juristexamen och vara verksam inom eller intresserad av kommersiell tvistlösning i domstol.

Ansökan om medlemskap görs genom en anmälan på Föreningens hemsida. Medlemskapet ger möjlighet att delta i de seminarier, konferenser och andra event som Föreningen anordnar.

Medlem ska betala en årlig medlemsavgift som fastställs av årsmötet. Härutöver har Föreningen rätt att kräva betalt av medlem för närvaro vid av Föreningen arrangerad sammankomst såsom seminarium, nätverksträff m.m.

Styrelsen har ensam rätten att anta medlem i Föreningen. Styrelsen har också ensamt rätten att utesluta medlem ur Föreningen om medlemmen är i väsentligt dröjsmål med att betala medlemsavgiften eller i väsentlig mån agerat i strid med Föreningens ändamål och intressen.

§ 5

Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte samt styrelsen.

§ 6

Årsmötet m.m.

Årsmötet ska hållas före utgången av maj månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet och förslag till föredragningslista ska av styrelsen senast två veckor före mötet tillhandahållas medlemmarna på sätt som styrelsen bestämmer. Vidare ska kallelse och förslag till föredragningslista publiceras på Föreningens hemsida inom samma tid. Har förslag väckts om stadgeändring eller annan fråga av väsentlig betydelse för Föreningen eller dess medlemmar ska det anges i kallelsen.

Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas vid årsmötet. Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.

Årsmötet består av närvarande röstberättigade medlemmar. För att vara röstberättigad krävs medlemskap i Föreningen. Medlemskap i Föreningen berättigar till en (1) röst.

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras.

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det senaste verksamhetsåret.
 8. Fastställande av medlemsavgift.
 9. Fastställande av verksamhetsplan med budget för kommande verksamhetsår.
 10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 11. Val av ledamöter i styrelsen.

Valbar till ledamot av styrelsen är medlem av Föreningen.

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när minst en tiondel av Föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställan ska avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte ska den inom fjorton dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte ska senast sju dagar före mötet tillställas medlemmarna på sätt styrelsen bestämt. Vidare ska kallelse och förslag till föredragningslista publiceras på Föreningens hemsida inom samma tid.

Vid extra årsmöte får endast den eller de frågor som angetts i förslaget till föredragningslista behandlas.

Beslut fattas genom enkel majoritet med hänvisning till antalet närvarande röstberättigade medlemmar. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst.

§ 7

Styrelsen

Föreningens styrelse ansvarar för Föreningens angelägenheter, inklusive medelsförvaltningen, och företräder Föreningen i alla avseenden samt är behörig att fatta beslut i alla de frågor som avser Föreningen och som inte beslutas av Föreningens årsmöte eller extra årsmöte.

Antalet styrelseledamöter ska inte understiga sex (6) och inte överstiga elva (11). Styrelsen väljs vid årsmötet. Mandatperioden uppgår till tre (3) år och en styrelseledamot kan endast omväljas en (1) gång. Styrelsen utser dess ordförande, sekreterare och kassör.

Styrelsen ska sammanträda på kallelse av ordföranden. Kallelse till sammanträde ska utgå minst en vecka före sammanträdet ska hållas. Ordföranden är skyldig att kalla till sammanträde då minst två ledamöter har begärt det. Underlåter ordföranden att utfärda kallelse får de som gjort framställningen kalla till sammanträde.

Styrelsen är beslutsför när samtliga ledamöter kallats och då minst sex (6) av ledamöterna är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens närvarande ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

Firman tecknas av styrelsens ordförande i förening med annan styrelseledamot.

Styrelseledamöterna får inget arvode för sitt arbete.

§ 8

Ändring av stadgar m.m.

Beslut att ändra stadgarna fattas med enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten av vilka det ena ska vara ett ordinarie årsmöte. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

För upplösning av Föreningen krävs beslut av två på varandra följande årsmöten, varav det ena ska vara ett ordinarie årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid var och ett av årsmötena. I händelse av att Föreningen upplöses ska dess tillgångar användas för främjandet av Föreningens ändamål.